Polityka prywatności

 

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły KCHPM Sp. z o.o. swoje dane osobowe, w tym uczestników akademii, turniejów i wydarzeń golfowych, naszych kontrahentów i ich pracowników, subskrybentów newslettera, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w KCHPM Sp. z o.o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest KCHPM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

KCHPM Sp. z o.o. to firma organizująca akademie, turnieje i wyjazdy golfowe oraz inne aktywności golfowe.  Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu wycofania zgody.

KCHPM Sp. z o.o. w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. dochodzenia roszczeń.

-

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.

 

Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na KCHPM Sp. z o.o. i związanych z nimi roszczeniami (do odwołania zgody).

 

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Monitoring na teren administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 2 tygodni od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywających na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

 

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10- letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

 

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

 

Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzoną działalnością KCHPM Sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z KCHPM Sp. z o.o. trenerom, instruktorom, opiekunom
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności:

dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub innym podmiotom współpracującym z KCHPM Sp. z o.o. w przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z KCHPM Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

  • kurierom oraz osobom świadczącym usługi pocztowe
  • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
  • pośrednikom turystycznym, z którymi współpracuje KCHPM Sp. z o.o.

 

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez KCHPM Sp. z o.o przysługuje prawo do:

− dostępu do swoich danych osobowych,

− sprostowania swoich danych osobowych,

− usunięcia swoich danych osobowych,

− ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

− przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Osobie, której dane są przetwarzane przez KCHPM Sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

Czy musisz podawać KCHPM Sp. z o.o. swoje dane osobowe?

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez KCHPM Sp. z o.o. z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez KCHPM Sp. z o.o. (m.in. akademii, turniejów, wyjazdów golfowych) lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) mogą być udostępnione KCHPM Sp. z o.o. przez podmiot, który dokonał rejestracji Pani/Pana osoby na wydarzenia organizowane przez KCHPM Sp. z o.o. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez KCHPM Sp. z o.o. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do państw spoza EOG, w przypadku wyjazdów golfowych poza obszar EOG.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.